شیما نیکو

درباره من

دکتر شیما نیکو
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

اینجانب شیما نیکو درسال 1360 در شهر مشهد به دنیا آمدم. دیپلم را در رشته علوم تجربی در سال 1378 از دبیرستان فرزانگان( تیزهوشان) شهر سمنان دریافت کردم. کارشناسی را در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری در سال 1382 از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش بیابانزدایی از دانشگاه تهران در سال 1385 و دکترا را در سال 1390 در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش بیابانزدایی از دانشگاه تهران دریافت کردم. از سال 1391 به عنوان عضو هیات علمی(استادیار)  و همچنین از سال 1396 به عنوان مدیر پژوهش دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان مشغول به کار هستم.  زمینه اصلی تحقیقات من بیابان شناسی، ارزیابی، کنترل و مبارزه با بیابانزایی وفرسایش بادی است....

محقق گوگل

(1401/4/8)

استنادات

71

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1401/4/11)

استنادات

2

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

دانشگاه تهران

رشته منهدسی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری

1382-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی، گرایش بیابانزدایی

1386-1390

دکترا

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی، گرایش بیابانزدایی( اولین فارغ التحصیل این گرایش در ایران)

تجارب

1398-99

عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

1398-99

مدیر پژوهش دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

1394-96 و از 1399 تا کنون

استاد مشاور انجمن علمی کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1382-1386

مسئول دفتر انجمن مرتعداری ایران

دانشگاه تهران

1396-99

مدیر پژوهش دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

از سال 1391

هیات علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدل های ارزیابی بیابانزایی

ترسیب کربن

مدل های ارزیابی فرسایش بادی

مطالعه بانک بذر خاک

اکولوژی بیابان

کنترل فرسایش بادی و ریزگردها

روش های پیشگیری و کنترل بیابانزایی

اولویت های پژوهشی

مدل ها و روش های ارزیابی تخریب سرزمین و بیابانزایی

اکولوژی بیابان

فرسایش بادی و ریزگردها

کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تخریب سرزمین

احیای بیولوژیک اراضی تخریب شده

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Introducing an appropriate empirical method for estimating sediment delivery ratio (SDR) via sedimentometry of check-dams in small catchments in arid regions (Semnan province, Iran)
Arabian Journal of Geosciences(2021)
9511817003, ^شیما نیکو*, سیدعلی اصغر هاشمی
تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان)
نشریه مدیریت بیابان(2021)
9311819009, ^احمد صادقی پور, ^شیما نیکو*, یحیی پرویزی
مطالعه پتانسیل بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری اراضی و معیار اقلیم در دشت دامغان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9112819007, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, علی اکبر دماوندی
تاثیر نانوذرات رس در پلیمر مصنوعی رزین آکریلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد دو گونه Nitraria schoberi وHalothamnus glaucus
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9111819005, ^احمد صادقی پور*, ^شیما نیکو
بررسی ضرورت ایجاد پلیس آب به‌منظور نظارت بر منابع آب زیرزمینی در روستاهای ایج، جوین و صوفی‌آباد شهرستان سرخه سمنان
جغرافیا و پایداری محیط(2020)
9711524001, ^محمد رضا یزدانی*, ^شیما نیکو
Comparing pixel-based and object-based algorithms for classifying land use of arid basins (Case study: Mokhtaran Basin, Iran)
Desert(2019)
9222817002, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
Studying Environmental Factors on Halophyte and Xerophyte Plants Establishment in Desert Region (Case Study: Semnan, Iran)
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^هایده آراء, ^شیما نیکو
Effects of Planting Haloxylon aphyllum on Carbon Sequestration Rate and Some Soil Properties In a Arid Region in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2018)
9612322030, ^شیما نیکو*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی دوره های خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز گرگانرود
هیدروژئومورفولوژی(2018)
9211818002, ^شیما نیکو, وحید فیضی*, ^هایده آراء
پهنه بندی شدت بیابانزایی با استفاده از رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: دیهوک طبس)
پژوهش های فرسایش محیطی(2017)
9411817005, 9411817004, ^شیما نیکو*, 9411817001
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر بیابان¬زایی تکنوژنیک در محدوده شهر مشهد
مهندسی اکوسیستم بیابان(2017)
زهرا گوهری*, ^شیما نیکو
بررسی توان رسوب زایی لندفرم ها بر اساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعه موردی:دامغان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
9212819003, ^شیما نیکو*, ناصر مشهدی, حامدجنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثر شدت های مختلف چرا بر خصوصیات کمی و کیفی اندام هوایی درمنه دشتی (مطالعه موردی:
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2016)
^شیما نیکو*, معصومه رحیمی دهچراغی
اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک(مطالعه موردی: منطقه قوشه استان سمنان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
^شیما نیکو*, بهرام قلی نژاد, حامد جنیدی جعفری
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی ، استان سمنان )
(2015)
حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, ^شیما نیکو
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی در دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2014)
سیدمهرداد طباطبایی*, غلامرضا زهتابیان, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
ارزیابی تاثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیرزمینی بر شدت بیابانزایی دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2013)
سیدمهرداد طباطبایی فر, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
مدلسازی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر شدت بیابانزایی دشت مختاران به کمک مدل سلولهای خودکار مارکوف
نشریه مدیریت بیابان(2021)
9222817002, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو*, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه های مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی روستای آرتد- شهرستان مهدیشهر استان سمنان)
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری(2021)
9711524001, ^شیما نیکو*
بررسی روند تغییرات سطح آب های زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده از زمین آمار
دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2021-06-09)
9411819006, ^شیما نیکو*, ^احمد صادقی پور
بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی و باغبانی
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2021-06-09)
9711524001, ^شیما نیکو*
بررسی اثر معیار پوشش گیاهی در بیابانزایی منطقه نجم آباد استان البرز
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^شیما نیکو*, مریم ملاشاهی
تاثیر توده¬های دست کاشت تاغ بر روی برخی از خصوصیات خاک در منطقه حاجی آباد سمنان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست(2019-11-14)
^شیما نیکو*
مطالعه برخی از خصوصیات تیپ گیاهی Salsola tomentosa در حاشیه جنوبی دریاچه نمک کویر حاج علی قلی دامغان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^شیما نیکو*
مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط دو گونه کاج و اکالیپتوس
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9512822002, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^شیما نیکو
تعیین ظرفیت چرا و فشار دام در مراتع بیابانی حاشیه دریاچه نمک قم
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی(2018-11-14)
^شیما نیکو*
مطالعه وضعیت پوشش گیاهی مراتع ( مطالعه موردی: بخشی از دشت حسین آباد- قم)
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی(2018-11-14)
^شیما نیکو*
تاثیر افت آب دریاچه ارومیه بر پیشروی شوره زارها و وقوع طوفان های نمکی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق دریاچه ارومیه)
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819007, ^هایده آراء*, ^شیما نیکو, سهراب زمزمی
ارزیابی بیابان زایی با معیار فرسایش بادی براساس روش فائو ـ یونپ در منطقۀ علا سمنان
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819011, ^شیما نیکو*
بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد نسبت تحویل رسوب SDR به منظور انتخاب مناسب ترین مدل در یک حوضه آبخیز
دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران(2017-07-11)
9511817003, ^شیما نیکو*
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR در جنوب سمنان
همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی(2016-10-19)
^شیما نیکو
ارزیابی بیابانزایی معیار پوشش گیاهی در منطقه گل رودبار سمنان
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاوورزی(2016-10-19)
9112819002, ^شیما نیکو*
ارزیابی شدت فرسایش بادی و میزان رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر در منطقه بیابانک سمنان
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی(2016-10-19)
^شیما نیکو
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار پوشش گیاهی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشیتوسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
ارزیابی شدت فرسایش با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A( مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض آباد خراسان رضوی)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9312819001*, ^شیما نیکو, ^هایده آراء, سعید جاهدی پور
نقش مدل ایریفر(IRIFR)درارزیابی های فرسایش بادی درمناطق خشک ونیمه خشک
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
مقایسه تاثیر دانه بندی ذرات در کاربری های مختلف با توجه به پارامتر آماری چولگی بر فرسایش بادی(مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی وتحلیل معیار باد درفرسایش بادی (مطالعه موردی:شهرستان سمنان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
بررسی برخی از شرایط رویشگاهی گیاه Ha.be در پلایای دامغان
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر توان رسوبزایی (مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
معرفی گونه های جنس Calligonum به منظور استفاده در مهار فرسایش بادی در مناطق بیابانی کاشان
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو
پتانسیل سنجی گردشگری مناطق بیابانی ایران (مطالعه موردی: شهرستان میبد یزد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^شیما نیکو, نسیم آرمان
بررسی اثر دیمکاری بر تنوع و غنای گونه های گیاهی شمال سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو
اثر عملیات ذخیره نزولات بر میزان ترسیب کربن در مراتع بیابانی استان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی در اراضی کشاورزی جنو ب نیشابور
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , ^احمد صادقی پور
مطالعه خصوصیات اکولوژیک گونه Anabasis aphylla در منطقه دامغان
دومین همایش ملی گیاهان دارویی کشاورزی پایدار(2014-08-23)
^شیما نیکو
اثر چرای دام بر ذخایر ازت خاک ( مطالعه موردی : مراتع منطقه پیغمبران سمنان)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^شیما نیکو
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
Study the effect of soil depth on density, diversity and species richness of rangelands soil seed bank
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, ^شیما نیکو
Ecological Characteristics of Roemeria sp. in Biabanak region (Semnan province-Iran)
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور
اثر تغییر کاریری اراضی و احبای بیولوژیک بر روی ترسیب کربن در مناطق خشک ایران
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو
پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
پايان نامه
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طباطبائي فر سيدمهرداد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند بيابانزدايي در دامغان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
ميرديلمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان تاثيرمالچ گياهي (لاشبرگ) و نانو ذرات رس در پليمر مصنوعي رزين آكريليك بر جوانه زني استقرار و برخي خصوصيات پوشش گياهي
حسيني سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت فعلي بيابان زايي با تاكيد بر معيار فرسايش بادي به روش MICD (بررسي موردي : جنوي شهرستان نيشابور )
حاتمي طيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شدت فرسايش بادي با استفاده از مدل IRIFR و اولويت بندي مناطق برداشت ،حمل و رسوبگذاري (منطقه مورد مطالعه:جنوب سمنان)
ميهن پرست ساجده(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثثير تغييرات كاربري اراضي بر روي شدت فرسايش بادي و سهم آوردهاي كاربري هاي مختلف در تپه هاي ماسه اي (منطقه مورد مطالعه :جنوب دامغان
شاه وردي قهفرخي شعله(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دوره هاي خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب حوزه آبخيز گرگانرود
باي نرجس(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير كاربري بر بياباني شدن اراضي با استفاده از RS , GIS
اربابي نفيسه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي عوامل بوم شناختي بر مقادير ذخيره كربن
مرادي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت فرسايش بادي با روشهاي IRIFR , MICD (منطقه مورد مطالعه ميان دهي خراسان رضوي)
توسلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي بيابانزايي معيار فرسايش بادي با استفاده از روش هاي MICD وFAO-UNEP در جنوب سمنان
نظري مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت بيابان زايي در منطقه نيمه خشك با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : دشت قروه كردستان)
جلالي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي منطقه بياباني شمال شرق درياچه اروميه
شادكام ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بيابان زايي با استفاده از شبيه سازي تغيرات كاربري اراضي(مطالعات موردي: دشت مختاران ايران)
رفيعي مجومرد زهره(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات مالچهاي نانو پليمري و بيولوژيك بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : درق، خراسان شمالي)
امامي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روشهاي مختلف قطع تاغ بر روند تغييرات پوشش گياهي وزادآوري گياهان زيراشكوب (مطالعه موردي : منطقه نيشابور خراسان رضوي)
دررودي ابوالحسن(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات مكاني شوري قليائيت و ديگر پارامترهاي كيفي آب هاي زيرزميني منطقه دشت ورامين با استفاده از تكنيك هاي مختلف زمين آمار
رحماني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تنوع زيستي و طيف بيولوژيك گياهي براساس گراديان ارتفاعي منطقه (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده سالوك)
بيگي مسعود ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آن در مناطق شهري (مطالعه موردي : استان سمنان)
ركن آبادي آرزو(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاشت گياه تاغ بر ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي : منطقه ي علاء سمنان)
كنشلو مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات متقابل برخي خصوصيات خاك و ويژگي هاي گياهي در مناطق داراي پراكنش Aellenia subaphylla در استان سمنان
عرب مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت گونه هاي اكاليپتوس (Eucalyptus) و كاج (Pine) در جذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه صنعتي آرين شيمي (سينا)، استان مازندان)
رحماني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي اقتصادي اكولوژيك كاشت باريجه در مناطق خشك و نيمه خشك
شاه مرادي سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات عوامل اقليمي و فعاليت هاي انساني بر بيابانزايي با استفاده از توليد خالص اوايه (مطالعه موردي بخشي از خراسان بزرگ)
دشتي اميراباد جمال ، مقطع : دكتري
اثر اجراي پروژه احياي بيولوژيك بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : منطقه رشم، دامغان)
اميرجان علي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي توسعه مدل برآورد نسبت تحويل رسوب در حوضه هاي آبخيز كوچك مناطق خشك
اعتمادي حسين ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات كاشت زيتون و تاغ بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك مناطق بياباني (مطالعه موردي : منطقه ده نمك شهرستان آرادان )
مومني رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات بيابان زايي بر وضعيت اقتصادي – اجتماعي مناطق روستايي (مطالعه موردي : روستاهاي كلاته هاي شرقي شهرستان ميامي)
رضايي محمدعلي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت هاي دورسنجي، متغيرهاي كمكي و داده هاي اقليمي در بهبود نقشه برداري رقومي خصوصيات خاك
امين بيدختي سپيده ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك فرسايش با استفاده از معادله ي جهاني تلفات خاك اصلاح شده و نقشه برداري رقومي خاك (مطالعه موردي: حوضه آبخيز دامغانرود)
حيدريه فاطمه زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پذيري بانك بذر خاك و پوشش گياهي سطحي نسبت به تغيير كاربري اراضي (مطالعه موردي: مراتع و اراضي كشاورزي رها شده جنوب سمنان)
زحمت كش مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تجزيه و تحليل تغييرات كاربري و پوشش گياهي در حوزه آبخيز دامغان
اكبرزاده پيمان ، مقطع : دكتري
ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهم ترین عوامل تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
(2015)
^شیما نیکو, حسین آذرنیوند, غلامرضا زهتابیان, حسن احمدی, محمد علی زارع چاهوکی
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
(0)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده
آینده مناطق خشک-بررسی مجدد مروری بر 50 سال تحقیقات مربوط به اراضی خشک
آینده مناطق خشک-بررسی مجدد مروری بر 50 سال تحقیقات مربوط به اراضی خشک

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیابان و قابلیت های آن   (126 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : مهندسی طبیعت
مبانی ارزشگذاری اقتصادی کارکرد اکوسیستمی   (137 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : مهندسی طبیعت
فرسایش بادی، ریزگردها و پیامدهای آن   (500 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : بیابانزدایی
شناخت بیابان های ایران و جهان   (510 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : آبادانی طبیعت
بیابانزایی و روش های کنترل آن   (425 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : بیابانزدایی
سیستم های هشدار و تحلیل ریسک در بیابان   (377 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
شناخت منابع طبیعی   (546 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : آبادانی طبیعت
طبقه بندی و ارزیابی بیابان   (415 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و کویری
فرسایش بادی و کنترل آن   (522 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و کویری
ارزیابی و تحلیل طرح های بیابانزدایی   (375 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
کشاورزی، بیابانزایی و بیابانزدایی   (404 بار دانلود)
درس به صورت مشترک با استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رحیمی ارائه می شود.
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- کیلومتر 5 دامغان- دانشكده كويرشناسي دانشگاه سمنان
shimanikoo@semnan.ac.ir
(+98)2331535552

فرم تماس