شیما نیکو

درباره من

دکتر شیما نیکو
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

اینجانب شیما نیکو در تاریخ 1360/1/30 در شهر مشهد به دنیا آمدم. دیپلم را در رشته علوم تجربی در سال 1378 از دبیرستان فرزانگان شهر سمنان دریافت کردم. کارشناسی را در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری در سال 1382 از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش بیابانزدایی از دانشگاه تهران در سال 1385 و دکترا را در سال 1390 در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش بیابانزدایی از دانشگاه تهران دریافت کردم. از سال 1391 به عنوان عضو هیات علمی(استادیار)  و همچنین از سال 1396 به عنوان مدیر پژوهش دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان مشغول به کار هستم.  زمینه اصلی تحقیقات من ارزیابی، کنترل و  مبارزه با بیابانزایی وفرسایش بادی است....

محقق گوگل

Citation

10

h-index

2

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

دانشگاه تهران

رشته منهدسی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری

1382-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی، گرایش بیابانزدایی

1386-1390

دکترا

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی، گرایش بیابانزدایی( اولین فارغ التحصیل این گرایش در ایران)

تجارب

1394-1396

استاد مشاور انجمن علمی کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1382-1386

مسئول دفتر انجمن مرتعداری ایران

دانشگاه تهران

از سال 1396 تا کنون( بهمن 97)

مدیر پژوهش دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

از سال 1391 تا کنون(1397)

هیات علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

کنترل فرسایش بادی و ریزگردها

ترسیب کربن

مطالعه بانک بذر خاک

روش های پیشگیری و کنترل بیابانزایی

اکولوژی بیابان

مدل های ارزیابی فرسایش بادی

مدل های ارزیابی بیابانزایی

اولویت های پژوهشی

اکولوژی بیابان

مدل ها و روش های ارزیابی تخریب سرزمین و بیابانزایی

فرسایش بادی و ریزگردها

کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تخریب سرزمین

احیای بیولوژیک اراضی تخریب شده

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Effects of Planting Haloxylon aphyllum on Carbon Sequestration Rate and Some Soil Properties In a Arid Region in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2018)
9612322030, ^شیما نیکو*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی دوره های خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز گرگانرود
هیدروژئومورفولوژی(2018)
9211818002, ^شیما نیکو, وحید فیضی*, ^هایده آراء
پهنه بندی شدت بیابانزایی با استفاده از رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: دیهوک طبس)
پژوهش های فرسایش محیطی(2017)
9411817005, 9411817004, ^شیما نیکو*, 9411817001
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر بیابان¬زایی تکنوژنیک در محدوده شهر مشهد
مهندسی اکوسیستم بیابان(2017)
زهرا گوهری*, ^شیما نیکو
بررسی توان رسوب زایی لندفرم ها بر اساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعه موردی:دامغان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
9212819003, ^شیما نیکو*, ناصر مشهدی, حامدجنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثر شدت های مختلف چرا بر خصوصیات کمی و کیفی اندام هوایی درمنه دشتی (مطالعه موردی:
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2016)
^شیما نیکو*, معصومه رحیمی دهچراغی
اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک(مطالعه موردی: منطقه قوشه استان سمنان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
^شیما نیکو*, بهرام قلی نژاد, حامد جنیدی جعفری
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خشک ایوانکی ، استان سمنان )
(2015)
حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور, نادیا کمالی, ^شیما نیکو
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی در دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2014)
سیدمهرداد طباطبایی*, غلامرضا زهتابیان, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
ارزیابی تاثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیرزمینی بر شدت بیابانزایی دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2013)
سیدمهرداد طباطبایی فر, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
Evaluation of Desertification Intensity with Using of ״Iranian Model for Desertification Potential Assessment״ in the Marghzar of Shahrekord,S
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research(2013)
زهرا بیات*, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ندا سلیمان دهکردی
تعیین ظرفیت چرا و فشار دام در مراتع بیابانی حاشیه دریاچه نمک قم
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی(2018-11-14)
^شیما نیکو*
مطالعه وضعیت پوشش گیاهی مراتع ( مطالعه موردی: بخشی از دشت حسین آباد- قم)
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی(2018-11-14)
^شیما نیکو*
ارزیابی بیابان زایی با معیار فرسایش بادی براساس روش فائو ـ یونپ در منطقۀ علا سمنان
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819011, ^شیما نیکو*
تاثیر افت آب دریاچه ارومیه بر پیشروی شوره زارها و وقوع طوفان های نمکی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق دریاچه ارومیه)
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819007, ^هایده آراء*, ^شیما نیکو, سهراب زمزمی
بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد نسبت تحویل رسوب SDR به منظور انتخاب مناسب ترین مدل در یک حوضه آبخیز
دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران(2017-07-11)
9511817003, ^شیما نیکو*
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده
ارزیابی بیابانزایی معیار پوشش گیاهی در منطقه گل رودبار سمنان
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاوورزی(2016-10-19)
9112819002, ^شیما نیکو*
ارزیابی شدت فرسایش بادی و میزان رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر در منطقه بیابانک سمنان
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی(2016-10-19)
^شیما نیکو
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR در جنوب سمنان
همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی(2016-10-19)
^شیما نیکو
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشیتوسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
ارزیابی شدت فرسایش با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A( مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض آباد خراسان رضوی)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9312819001*, ^شیما نیکو, ^هایده آراء, سعید جاهدی پور
ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار پوشش گیاهی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
مقایسه تاثیر دانه بندی ذرات در کاربری های مختلف با توجه به پارامتر آماری چولگی بر فرسایش بادی(مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی وتحلیل معیار باد درفرسایش بادی (مطالعه موردی:شهرستان سمنان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
بررسی برخی از شرایط رویشگاهی گیاه Ha.be در پلایای دامغان
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر توان رسوبزایی (مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
معرفی گونه های جنس Calligonum به منظور استفاده در مهار فرسایش بادی در مناطق بیابانی کاشان
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو
نقش مدل ایریفر(IRIFR)درارزیابی های فرسایش بادی درمناطق خشک ونیمه خشک
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور
پتانسیل سنجی گردشگری مناطق بیابانی ایران (مطالعه موردی: شهرستان میبد یزد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^شیما نیکو, نسیم آرمان
اثر عملیات ذخیره نزولات بر میزان ترسیب کربن در مراتع بیابانی استان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری
ارزیابی وضعیت فرسایش بادی در اراضی کشاورزی جنو ب نیشابور
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , ^احمد صادقی پور
بررسی اثر دیمکاری بر تنوع و غنای گونه های گیاهی شمال سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^شیما نیکو
مطالعه خصوصیات اکولوژیک گونه Anabasis aphylla در منطقه دامغان
دومین همایش ملی گیاهان دارویی کشاورزی پایدار(2014-08-23)
^شیما نیکو
اثر چرای دام بر ذخایر ازت خاک ( مطالعه موردی : مراتع منطقه پیغمبران سمنان)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^شیما نیکو
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
Study the effect of soil depth on density, diversity and species richness of rangelands soil seed bank
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^احمد صادقی پور, پریا کمالی, ^شیما نیکو
Ecological Characteristics of Roemeria sp. in Biabanak region (Semnan province-Iran)
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو, حامد جنیدی جعفری, ^احمد صادقی پور
اثر تغییر کاریری اراضی و احبای بیولوژیک بر روی ترسیب کربن در مناطق خشک ایران
Biosphere Reserves-The Way to Sustainability(2013-04-20)
^شیما نیکو
پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
بررسي روند بيابانزدايي در دامغان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
ميرديلمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان تاثيرمالچ گياهي (لاشبرگ) و نانو ذرات رس در پليمر مصنوعي رزين آكريليك بر جوانه زني استقرار و برخي خصوصيات پوشش گياهي
حسيني سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت فعلي بيابان زايي با تاكيد بر معيار فرسايش بادي به روش MICD (بررسي موردي : جنوي شهرستان نيشابور )
حاتمي طيبه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شدت فرسايش بادي با استفاده از مدل IRIFR و اولويت بندي مناطق برداشت ،حمل و رسوبگذاري (منطقه مورد مطالعه:جنوب سمنان)
ميهن پرست ساجده(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثثير تغييرات كاربري اراضي بر روي شدت فرسايش بادي و سهم آوردهاي كاربري هاي مختلف در تپه هاي ماسه اي (منطقه مورد مطالعه :جنوب دامغان
شاه وردي قهفرخي شعله(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دوره هاي خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب حوزه آبخيز گرگانرود
باي نرجس(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير كاربري بر بياباني شدن اراضي با استفاده از RS , GIS
اربابي نفيسه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي عوامل بوم شناختي بر مقادير ذخيره كربن
مرادي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت فرسايش بادي با روشهاي IRIFR , MICD (منطقه مورد مطالعه ميان دهي خراسان رضوي)
توسلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي بيابانزايي معيار فرسايش بادي با استفاده از روش هاي MICD وFAO-UNEP در جنوب سمنان
نظري مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت بيابان زايي در منطقه نيمه خشك با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : دشت قروه كردستان)
جلالي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي منطقه بياباني شمال شرق درياچه اروميه
شادكام ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات مالچهاي نانو پليمري و بيولوژيك بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : درق، خراسان شمالي)
امامي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روشهاي مختلف قطع تاغ بر روند تغييرات پوشش گياهي وزادآوري گياهان زيراشكوب (مطالعه موردي : منطقه نيشابور خراسان رضوي)
دررودي ابوالحسن(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات مكاني شوري قليائيت و ديگر پارامترهاي كيفي آب هاي زيرزميني منطقه دشت ورامين با استفاده از تكنيك هاي مختلف زمين آمار
رحماني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آن در مناطق شهري (مطالعه موردي : استان سمنان)
ركن آبادي آرزو(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاشت گياه تاغ بر ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي : منطقه ي علاء سمنان)
كنشلو مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت گونه هاي اكاليپتوس (Eucalyptus) و كاج (Pine) در جذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه صنعتي آرين شيمي (سينا)، استان مازندان)
رحماني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهم ترین عوامل تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
(2015)
^شیما نیکو, حسین آذرنیوند, غلامرضا زهتابیان, حسن احمدی, محمد علی زارع چاهوکی
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
(0)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فرسایش بادی، ریزگردها و پیامدهای آن   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : بیابانزدایی
کشاورزی، بیابانزایی و بیابانزدایی   (12 بار دانلود)
درس به صورت مشترک با استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رحیمی ارائه می شود.
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
شناخت بیابان های ایران و جهان   (24 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : آبادانی طبیعت
بیابانزایی و روش های کنترل آن   (25 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : بیابانزدایی
سیستم های هشدار و تحلیل ریسک در بیابان   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
شناخت منابع طبیعی   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : آبادانی طبیعت
طبقه بندی و ارزیابی بیابان   (16 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و کویری
فرسایش بادی و کنترل آن   (26 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و کویری
ارزیابی و تحلیل طرح های بیابانزدایی   (19 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- کیلومتر 5 دامغان- دانشكده كويرشناسي دانشگاه سمنان
shimanikoo@semnan.ac.ir
(+98)2331535552

فرم تماس